A tarcali Rákóczi-szüretelőház és pince története

Tarcal Szent Istvántól kezdve egy egységes királyi birtokhoz tartozott a XIII.sz. elejéig (Szűcs 1993). Tarcalról 1100-ig nem ismerünk írásos adatot. Az első említése a településnek 1100-re utal, miszerint Könyves Kálmán itt tartott országgyűlést (Turoczi Kódex). Az országgyűlés helyszínének megválasztása a királyi birtokra esett, így van okunk feltételezni, hogy ekkor ott szőlőtermelés folyt, és ehhez pince is létesült. Ez lehet az első írásos utalás a Tokaj-hegyaljai szőlő és bortermelésre. Az említett pince nagy valószínűséggel lehetett a mi pincénk néhány régi ága. A pincénk a Könyves Kálmán úton van, ugyanis ebben az utcában volt az országgyűlése, mint arról emléktábla is megemlékezik.

Zsigmond Király 1398-ban Debrői Istvánnak adományozta a községet, mely 1404-ig volt a tulajdona, onnantól ismét királyi birtok.

1686 januárjában egy okmányban „Zeleméri Curia” néven nevezik az épületet. Három kőboltos oldalkamarát is említenek, a háznak pedig öt ablakát. „Ezen Curiában vagjon egj egeszen kő boltos pincze” (U et C.5.f.fasc.58/14).

Az 1600-as évek második felében a portyázó törökök felégetik Tarcalt, és benne a Zeleméri kúriát is. 1696-97. évi tanúvallatás alapján a Zeleméri kúriát úgy jellemzik, hogy felégetvén, annak csak kőfalai állanak (Mosolygó 1930).

A „Rákóczy-féle kastély” a 20.század elejénA Zeleméri kúria örökösödés útján jutott a Rákócziak birtokába (Lorántffyak révén). 1711 után még mindig csak kőfalak álltak, tető nélkül. A Rákóczi család a XVII. század elejétől mintegy száz évig használta tarcali birtokait. Rákócziról egész mondakör kerekedett a nép száján. Az elbeszélések szerint a Rákóczi pince össze volt kötve a sárospataki Rákóczi várral és a Szerencsi várral. Rákóczi ebben a pince rendszerben menekült el fordítva megpatkolt lován.

A szabadságharc leverését követően az 1715. évi országgyűlés kimondta „a hűtlenségben bűnösnek talált” fejedelem birtokainak elkobzását és a tulajdonjog átruházását a királyi kamarára. Ettől kezdve Tarcalon a király –a királyi kamara- lett a legnagyobb földesúr. A század közepe táján lassan elindult a fejlődés, ismét virágkorát élte a szőlő- és bortermelés, nagy építkezések kezdődtek. A XVII. század második felében épültek Tarcalon a koronauradalmi épületek. Ez utóbbiakat gróf Grassalkovich Antal kamaraelnökségének idején kezdték építeni, abból a megfontolásból, hogy egységes birtoktestből álló minta-szőlőgazdaságot hozzanak létre.

A Rákóczi Szüretelőház az 1950-es évekbenAz építészet felvirágzása egyértelmű összefüggésben volt a korszerűbb termelési és feldolgozási módszerek előtérbe kerülésével, valamint a megnövekedett igények kielégítésével. A kamara akkoriban korszerű nagybirtokokat szervezett, a szükséges gazdasági és igazgatási intézményekkel, valamint ezek mellett gondoskodott arról is, hogy a mezőváros arculata méltó legyen ezekhez az épületekhez. Ezért nagyszabású, korszerű, a korabeli európai színvonalnak is megfelelő építkezések kezdődtek, valamint épület felújítások, korszerűsítések indultak meg.

Az építkezések fellendülése gróf Grassalkovich Antal kamaraelnöknek köszönhető, aki nagy mecénása volt a művészeknek, építészeknek, így a középítkezésekre is nagy befolyást gyakorolt. Elnökségének első évében, 1748 végén tanulmányozta a kamarabirtok helyzetét, és személyes tapasztalatai alapján külön előterjesztést tett Mária Teréziának a szőlőbirtokok összevonásáról, egységes birtoktestekből álló mintagazdaságok létrehozásáról Tarcalon. A szőlőültetvények kialakítását követően szükség volt a termés feldolgozását és tárolását szolgáló épületekre. Az épületegyüttest Grassalkovich gróf kezdeményezésére 1770 körül tervezte meg Johann Jung kamarai építőmester. A régi, elpusztult Zeleméri kúria helyén, esetleg annak még álló kőfalaira épült fel a borház, melynek célja, hogy a Szarvas-dűlőn, az Ördög, a Murat, a Kisványai, a Mondolás és Előhegy területén termett szőlő tárolásának, valamint feldolgozásának helyet biztosítson. A korábbi tulajdonosról máig Rákóczinak nevezik a présházat. A barokk stílusú terveket szinte változatlanul valósították meg. Érdekesség az 1773-ban készült terv a feldolgozótér boltmezőinek zsaluzására Stephan Broki munkája (Olajos 2000). A barokk stílusú épület állapotát egy 1798-ból származó felmérésből ismerhetjük meg. A földszinten három pillérrel középen alátámasztott feldolgozótér létesült, ebből nyílik négy ajtóval a hatalmas négy ágú pincetér.

A Rákóczi Szüretelőház az 1970-es évekbenNéhány rövid időszakot leszámítva miként a Szarvas-dűlő, úgy a Szarvas-dűlő borait befogadó pince is mindig uralkodók, fejedelmek, illetve az állam tulajdonában volt. A királyi kamara, illetve a magyar kamara 1848-ig használta a birtokot és az épületet, majd a kiegyezést követően a Császári és királyi udvari szőlőgondnokság Tarcal (német nevén K. u. K. Hofweinbergwaltunk zu Tarcal) volt hivatott a birtokot működtetni.

1856-tól a pince elnevezése „Tarcali Királyi Pince” volt, melynek tulajdonosa a „Királyi Udvartartás” lett. Az épületet feltehetően a 19.sz folyamán felújították (1860-as években). Fontos szerepe volt a diplomáciában is a pincének I Ferenc József (1848-1916) minden esztendőben a tarcali királyi pincékből való aszúval köszöntötte Viktória angol királynőt (1837-1901) születésnapján.

1903-tól a pince igazgatója Réthy Aladár magyar királyi gazdasági főtanácsos. Az első világháborút megelőző időkig udvari egyenruhába bújtatott alkalmazottak vigyázták az udvari borellátás érdekét. Az I.Világháború után a román megszállás elől Réthy Aladár az 1917-18. esztendő bortermését, mintegy 2700 hektoliter aszút és szamorodnit a budafoki állami közpincébe szállíttatta.

A Rákóczi Szüretelőház 2012-benAz első világháború után, 1945-ig, „a királyi család szőlőinek felügyelősége” kezelte a birtokot. A második világháborút követően, 1950-ben a Szarvas-dűlő az állami gazdaság tarcali üzemegységéhez került, majd 1951-ben, miután megalakult a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, az egykori királyi uradalom szőlőterületei és a szüretelőház a pincével együtt annak kezelésébe került.

A műemléket 1955-ben hozta rendbe az üzemegység és a továbbiakban is eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosította. A főépület emeletén irodahelyiségek, vendégszobák és szolgálati lakás volt elhelyezve, a földszintjén az árkádok alatt az erjesztőhelyiség és pinceelőtér, valamint a pincevezető irodája, továbbá a kiterjedt pincehálózathoz vezető bejáratok vannak. 1955-ben a régi pince a szomszédoktól (Ghylányi) vett telek- és pincerésszel bővült (Herczog 1923).

Az 1960-as években nagy vasbeton tartályokat építettek a műemlék présházba, amiért a négy pincebejáróból a két középsőt felszámolták.

Az egész kutatóállomást 1982-ben csatolták a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdaság Borkombináthoz, amely 1993-tól Tokaj Kereskedőház Rt.-ként működött tovább. Így a volt királyi uradalom 1950 óta a mai napig állami tulajdonban van. A Kereskedőház idejében a bolthajtásos présházba beépített acéltartályokat már leszerelték és elszállították.

A Könyves Kálmán Pince alaprajzaA négy párhuzamos ágból álló, elől-hátul összekötő ággal rendelkező úgynevezett körfolyosós pince egy nagyvonalúan kialakított, tudatosan megtervezett, jellegzetes uradalmi pince. A négy főág az ismert paraszti, polgári pincéknél szélesebb, átlagosan 4 méter, és kissé magasabb is, 2,6-2,8 méter körüli. A 72 méter hosszú főágak faragott kővel boltozottak. Az általunk ismert alaprajzon is jól látszik, hogy a négy nyílegyenes „mérnöki” pinceág három helyen csatlakozik a korábbi időkben vágott paraszti, polgári picékhez.

A pince leghátsó részén, a borkóstoló helyiségnek berendezett összekötő keresztág végén van az egyik kapcsolat a régebbi pinceágakkal. A jobb oldali ágakban évekig a Szarvas-dűlőben termett muzeális palackozott borokat őrizték, ma már itt is csak hordók találhatók. A baloldalon nyíló régi pincejárat hosszabb és tekervényesebb. A régi ágak legfeljebb 3 méter szélesek és 2-2,2 méter magasak.

Az egyes ágaknak saját elnevezésük van. Az Aszú-ág nyilvánvalóan az ott tárolt aszúborokról kapta a nevét, míg a Vancsúra-ág, a Schmied-egyenes és a Báró-ág feltehetően a valamikori tulajdonosok nevét őrzi. A Kis köves, Új köves és Görbe köves elnevezés a kőből készült boltívekre utal (Laposa 2006).

Mint a Hegyalján lévő pincék többsége, ennek a tarcali pincének is 10,5-12°C körül van az állandó hőmérséklete. Elől körülbelül 5-6 méter, hátul 10-15 méter vastag a kőzet és a föld a pince felett. Miután park és szőlő helyezkedik el közvetlenül a pince fölött, nagyobb terhelésnek (pl.teherautó forgalom) nincs kitéve.

Ma a pincében a gönci hordóknál kissé nagyobb, 200-230 literes szerednyei hordók találhatók a nagyobb ágakban. Apince befogadó képessége 1980 fahordóban 5900 hl. A megvilágított üvegdugók csillogó, gyönyörű látványt varázsolnak a pinceágakba. A pince mai hossza 750 méter, boltozatát teljes mértékben befedi a Zasmidium cellare, amely a jó klímájú pincék csalhatatlan mutatója.

A „királyi udvari uradalom tarczali pinczeháza” a 20 század elejénA Szarvas-dűlő és a pince történetében a 2005. év hozott újabb változást. Ismét a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet kapta meg az épületet és a hozzá tartozó 1,8 hektáros terület kezelési jogát, valamint a Szarvas-dűlő, illetve a Kővágó-dűlő (a Tokaj Kereskedőháznál megszokott szóhasználat szerint Király-dűlő) mintegy fele került a kutatóintézethez.

2011-ben új időszámítás kezdődött ismételten azzal, hogy megalakult a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként működő Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, mely a jövőben is kezeli a pincét és a borházat. A pincében kutatásokat végeztünk, és több lefalazott ágat találtunk, melyeket a jövőben szeretnénk megnyitni. A pince 4 főága 2011-ben önálló nevet kapott: 1.Zeleméri-ág, 2.Rákóczi-ág, 3.Grassalkovich-ág, 4.Terézia-ág. A névadás célja tisztelgés a régi tulajdonosok előtt. Magát a pincét pedig Könyves Kálmán pincének neveztük el, mely név a palackozott borainkon is fog szerepelni.

A ház falán ma olvasható emléktábla szerint: „Műemlék ún. Rákóczi uradalmi szüretelőház. Épült 1775 körül barokk stílusban Jung János tervei szerint”.

Irodalom: